El món àrab, és un món complex, que a molta gent li costa entendre, fins i tot a mi em costa entendre-ho. En aquest projecte, he volgut parlar del món àrab, ja sigui l’arquitectura, la cal·ligrafia, la religió, el menjar o el calendari lunar.

Aquest projecte, anava només a ser, l’arquitectura, però a poc a poc i sense saber-ho, vaig anar ampliant la informació. Per a mi, el món àrab, segueix sent complicat, però alhora molt interessant. L’arquitectura és impressionant, la cal·ligrafia és una de les més riques del món, el menjar molt bona i he après molt més sobre la religió.

Aquest projecte per a mi és molt especial, ja que és cultura del món.

El mundo árabe, es un mundo complejo, que a mucha gente le cuesta entender, incluso a mi me cuesta entenderlo. En este proyecto, he querido hablar del mundo árabe, ya sea la arquitectura, la caligrafía, la religión, la comida o el calendario lunar.

Este proyecto, iba sólo a ser, la arquitectura, pero poco a poco y sin saberlo, fui ampliando la información. Para mi, el mundo árabe, sigue siendo complicado, pero a la vez muy interesante. La arquitectura es impresionante, la caligrafía es una de las más ricas del mundo, la comida muy buena y he aprendido mucho más sobre la religión.

Este proyecto para mi es muy especial, ya que es cultura del mundo. 

The Arab world is a complex world, which many people find difficult to understand, even I find it difficult to understand. In this project, I wanted to talk about the Arab world, be it architecture, calligraphy, religion, food or the moon’s calendar.

This project, I was just going to be, architecture, but little by little and without knowing it, I was expanding the information. For me, the Arab world, is still complicated, but at the same time very interesting. The architecture is impressive, the calligraphy is one of the richest in the world, the food very good and I have learned much more about religion.

This project for me is very special, since it is world culture.

error: Content is protected !!