Tot projecte té la seva inspiració. En aquest cas, la inspiració va ser una sèrie de televisió d’Espanya; EL PRÍNCEP. També influeix tenir amics àrabs que et poden guiar a l’hora de fer un projecte d’estil àrab.

En aquest projecte, he introduït un nou material, per fer un sobre i una invitació (la part de dins). Aquest material es diu; acetat.

El que em va agradar molt quan vaig fer un viatge a Istanbul, va ser els llums. Unes llums de diverses formes i de molts colors. Així que d’alguna manera havia d’incorporar un llum.

Per a la invitació, vaig voler incorporar aquest nou material i el que es va acudir, va ser fer el sobre amb aquest material, acetat, amb les pestanyes impreses en color lila (es pot imprimir sense cap problema en un full acetat). Per a la llum en forma d’invitació, va ser tallar la part interior i col·locar el text imprès en aquest full, per quan li donés llum, intentés imitar un llum i es pogués reflectir el text a la paret.

Com obsequis per haver vingut a la festa, vaig fer un puzle, unes fundes de mòbil i un llibre de receptes. Per a les fundes de mòbil vaig voler fer tres diferents amb les seves respectives caixes. Tothom em preguntarà: perquè tres i no només una? Fàcil! Perquè no fos la mateixa, sinó que hi hagués una varietat. El puzle, és una cosa que ens distreu molt a tots i ens divertir. Per el puzle, també vaig voler dissenyar un sobre tallant amb estil àrab la part central, perquè es veiés et text; 29 Birthday (29 aniversari). Es podria dir, que és una invitació a la celebració del sopar. I ja que estava pensant que s’anava a celebrar, o més aviat, es va a celebrar en un restaurant àrab, perquè no un llibre amb receptes de menjars àrabs! En aquests tres objectes, hi ha simpre el llum, que com bé he dit, volia incorporar-la.

Que cal perquè els convidats puguin portar els obsequis? Una bossa. En aquesta ocasió, no veia convenient incorporar la llum, sinó la cúpula del lloc de rés dels musulmans. Ja que tenen una forma arrodonida com si fos un llum (almenys les que jo vaig veure a Istanbul).

Les tipografies utilitzades, són: Aladdin, utilitzant el daurat per a aquesta tipografia i Aubrey, en color negre.
El color per al projecte, és el morat, perquè brinda un aspecte de serenitat associat amb la naturalesa de l’olor espígol, el que permet relacionar-lo amb les flors i produir-te un benestar emocional, sentint-te còmoda en on et trobis. Tipus de lletra: dafont.com

L’últim que vaig fer, va ser un cartell, utilitzant els llums i un color morat amb degradat per al fons. Col·locant a la part inferior en color blanc el text: Do you have a spare time this weekend? You are all invited to my birthday! (Tens un temps lliure aquest cap de setmana? Tots estan convidats al meu aniversari!) I la data de l’esdeveniment.

Todo proyecto tiene su inspiración. En este caso, la inspiración fue una serie de televisión de España; EL PRÍNCIPE. También influye tener amigos árabes que te pueden guiar a la hora de hacer un proyecto de estilo árabe.

En este proyecto, he introducido un nuevo material, para hacer un sobre y una invitación (la parte de dentro). Este material se llama; acetato.

Lo que me gustó mucho cuando hice un viaje a Istanbul, fue las lámparas. Unas lámparas de diversas formas y de muchos colores. Así que de alguna manera tenía que incorporar una lámpara.

Para la invitación, quise incorporar este nuevo material y lo que se me ocurrió, fue hacer el sobre con este material, acetato, con las pestañas impresas en color lila (se puede imprimir sin ningún problema en una hoja acetato). Para la lámpara en forma de invitación, fue cortar la parte interior y colocar el texto impreso en esta hoja, para cuando le diera luz, intentara imitar a una lámpara y se pudiera reflejar el texto en la pared.

Como obsequios por haber venido a la fiesta, hice un puzle, unas fundas de móvil y un libro de recetas. Para las fundas de móvil quise hacer tres diferentes con sus respectivas cajas. Todo el mundo me preguntará: porque tres y no sólo una? Fácil! Para que no fuera la misma, si no que hubiera una variedad. El puzle, es algo que nos distrae mucho a todos y nos divierte. Para que el puzzle, también quise diseñar un sobre cortando con estilo árabe la parte central, para que se viera et texto; 29 Birthday (29 cumpleaños). Se podría decir, que es una invitación a la celebración de la cena. Y ya que estaba pensando que se iba a celebrar, o más bien, se va a celebrar en un restaurante árabe, porque no un libro con recetas de comidas árabes! En estos tres objetos, hay simpre la lámpara, que como bien he dicho, quería incorporarla.

Que hace falta para que los invitados puedan llevar los obsequios? Una bolsa. En esta ocasión, no veía conveniente incorporar la lámpara, si no la cúpula del lugar de rezo de los musulmanes. Ya que tienen una forma redondeada como si fuera una lámpara (al menos las que yo ví en Istanbul).

Las tipografías utilizadas, son: Aladdin, utilizando el dorado para esta tipografía y Aubrey, en color negro.
El color para el proyecto, es el morado, porque brinda un aspecto de serenidad asociado con la naturaleza del olor lavanda, lo que permite relacionarlo con las flores y producirte un bienestar emocional, sintiéndote cómoda en donde te encuentres. Tipografías: dafont.com

Lo último que hice, fue un cartel, utilizando las lámparas y un color morado con degradado para el fondo. Colocando en la parte inferior en color blanco el texto: Do you have a spare time this weekend? You are all invited to my birthday! (¿Tienes un tiempo libre este fin de semana?¡Todos están invitados a mi cumpleaños!) y la fecha del evento.

Every project has its inspiration. In this case, the inspiration was a television series from Spain; THE PRINCE. It also influences having Arab friends who can guide you when making an Arabic style project.

In this project, I have introduced a new material, to make an envelope and an invitation (the part inside). This material is called; acetate. 

What I really liked when I made a trip to Istanbul, was the lamps. Lamps of various shapes and many colors. So somehow I had to incorporate a lamp.

For the invitation, I wanted to incorporate this new material and what I came up with was to make the envelope with this material, acetate, with the tabs printed in lilac color (you can print without any problem on an acetate sheet). For the lamp in the form of invitation, was to cut the inside and place the printed text on this sheet, for when it gave light, try to imitate a lamp and could reflect the text on the wall.

As gifts for coming to the party, I made a puzzle, mobile phone cases and a recipe book. For mobile phone cases I wanted to make three different ones with their respective boxes. Everyone will ask me: why three and not just one? Easy! So that it was not the same, but there was a variety. The puzzle is something that distracts us all and entertains us. For the puzzle, I also wanted to design an envelope cutting the central part with Arabic style, so that the text could be seen; 29 Birthday. You could say, that it is an invitation to the celebration of dinner. And since I was thinking that it was going to be celebrated, or rather, it is going to be celebrated in an Arabic restaurant, because not a book with Arabic food recipes! In these three objects, there is always the lamp, which as I said, wanted to incorporate it.

What is needed so that the guests can take the gifts? A bag. On this occasion, he did not see fit to incorporate the lamp, if not the dome of the place of prayer of the Muslims. Since they have a rounded shape as if it were a lamp (at least the ones I saw in Istanbul).

The fonts used are: Aladdin, using the gold for this typeface and Aubrey, in black.
The color for the project is purple, because it provides an aspect of serenity associated with the nature of the lavender smell, which allows you to relate it to flowers and produce an emotional well-being, making you comfortable wherever you are. Typeface: dafont.com

The last thing I did was a poster, using the lamps and a purple color with gradient for the background. Placing the text in white below: Do you have a spare time this weekend? You are all invited to my birthday! and the date of the event.

[/one_third_last]