Canàries es compon de set illes principals: El Ferro, La Gomera, La Palma i Tenerife, que formen la província de Santa Creu de Tenerife; i Gran Canària, Fuerteventura i Lanzarote, que constitueixen la província de Las Palmas. També formen part de Canàries els territoris insulars de l’arxipèlag Chinijo (La Graciosa, Muntanya Clara i Alegranza), i l’illot de Llops, tots ells pertanyents a la província de Las Palmas.

Amb aquest projecte no només ha estat un nou projecte, si no, un projecte en el qual he après sobre unes illes que potser, molt poca gent coneix. He gaudit amb la maquetació, però amb el que més he gaudit ha estat aprendre sobre la cultura, la història, el menjar, el dialecte, la geologia de les illes, la fauna, el clima.

Ha estat un projecte que he volgut fer-ho en dos idiomes: espanyol i anglès. Ja que normalment sòl fer-ho en un sol idioma, l’anglès.

Per a aquest projecte, he volgut gaudir dels espais en blanc, perquè la tipografia i les fotografies poguessin respirar. En aquesta ocasió he utilitzat dues tipografies per al text: Audrey i l’Helvètica Neue. La Audrey l’he utilitzat per als noms de cada apartats i l’Helvètica Neue per al text.

Per a la portada, he volgut fer alguna cosa diferent als altres llibres / revistes que he dissenyat fins al moment. Sempre utilitzava fotografies o vectors, i aquesta vegada, volia reflectir a través de la tipografia i el color, la bandera de les Illes Canàries (blanc, blau i groc).

La tipografia per a la portada i per a l’inici de cada idioma, ha estat: Mellony Dry Brush. L’elecció d’aquesta tipografia tan diferent a les altres dues, no ha estat per posar una qualsevol, si no, perquè per a mi, Canàries, reflecteix alegria i diversió.

Canarias se compone de siete islas principales: El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, que forman la provincia de Santa Cruz de Tenerife; y Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, que constituyen la provincia de Las Palmas. También forman parte de Canarias los territorios insulares del archipiélago Chinijo (La Graciosa, Montaña Clara y Alegranza), y el islote de Lobos, todos ellos pertenecientes a la provincia de Las Palmas.

Con este proyecto no sólo ha sido un nuevo proyecto, si no, un proyecto en el que he aprendido sobre unas islas que quizás, muy poca gente conoce. He disfrutado con la maquetación, pero con lo que más he disfrutado ha sido aprender sobre la cultura, la historia, la comida, el dialecto, la geología de las islas, la fauna, el clima.

Ha sido un proyecto que he querido hacerlo en dos idiomas: español e inglés. Ya que normalmente suelo hacerlo en un sólo idioma, el inglés.

Para este proyecto, he querido disfrutar de los espacios en blanco, para que la tipografía y las fotografías pudieran respirar. En esta ocasión he utilizado dos tipografías para el texto: Audrey y la Helvética Neue. La Audrey la he utilizado para los nombres de cada apartados y la Helvética Neue para el texto.

Para la portada, he querido hacer algo diferente a los demás libros / revistas que he diseñado hasta el momento. Siempre utilizaba fotografías o vectores, y esta vez, quería reflejar a través de la tipografía y el color, la bandera de las Islas Canarias (blanco, azul y amarillo).

La tipografía para la portada y para el inicio de cada idioma, ha sido: Mellony Dry Brush. La elección de esta tipografía tan diferente a las otras dos, no ha sido por poner una cualquiera, si no, porque para mi, Canarias, refleja alegría y diversión.

Canarias is composed of seven main islands: El Hierro, La Gomera, La Palma and Tenerife, which form the province of Santa Cruz de Tenerife; and Gran Canaria, Fuerteventura and Lanzarote, which make up the province of Las Palmas. Also part of the Canary Islands are the insular territories of the Chinijo archipelago (La Graciosa, Montaña Clara and Alegranza), and the islet of Lobos, all of which belong to the province of Las Palmas.

With this project it has not only been a new project, but also a project in which I have learned about some islands that, perhaps, very few people know. I enjoyed the layout, but what I enjoyed the most was learning about culture, history, food, dialect, the geology of the islands, the fauna, the weather.

It has been a project that I have wanted to do it in two languages: Spanish and English. Since usually I usually do it in only one language, English.

For this project, I wanted to enjoy the blank spaces, so that typography and photographs could breathe. On this occasion I have used two typefaces for the text: Audrey and Neue Helvetica. I have used the Audrey for the names of each section and the Neue Helvetica for the text.

For the cover, I wanted to do something different from the other books / magazines that I have designed so far. He always used photographs or vectors, and this time, he wanted to reflect through the typography and color, the flag of the Canary Islands (white, blue and yellow).

The typography for the cover and for the beginning of each language, has been: Mellony Dry Brush. The choice of this typography so different from the other two, has not been to put any, if not, because for me, Canary, reflects joy and fun.

error: Content is protected !!