Per a aquest projecte, volia fer alguna cosa simple amb dos colors (blanc i vermell), com la bandera de Dinamarca, tres si incloc el gris.

No volia fer alguna cosa amb molt colorit o alguna cosa complicat. Tot el contrari, una cosa simple, amb tipografia. Utilitzant aquestes dues tipografies: Mellony dry brush i la Didot.

En aquest projecte tipogràfic, he dissenyat diversos objectes; Tasses, punts de llibres, fundes de mòbil i un nou objecte que mai havia dissenyat, un joc que porta temps en les nostres vides i que ja ningú ho recorda; el Rubik.

Per a les tasses i les fundes de mòbil, vaig dissenyar dos: anglès i espanyol i l’altre a Danès. Per els punts de llibre, vaig dissenyar dos diferents i utilitzant dos tipus de paper diferents (paper d’acetat i cartolina), amb les dues tipografies que he esmentat.

Al rubik i en els punts de llibre, vaig mirar al mapa de Dinamarca, per buscar ciutats i aquestes són les que vaig escollir: Copenhagen, Randers, Aalborg, Aarhus, Bornholm, Esbjerg (en els punts de llibre també aquesta Dinamarca en tres idiomes ; Anglès (Denmark), Danès (Danmark) i Espanyol (Dinamarca)).

Com és un treball sobre un país nòrdic; Dinamarca, he utilitzat en tot el projecte, el blanc i el vermell, que és el color de la bandera.

Para este proyecto, quería hacer algo simple con dos colores(blanco y rojo), como la bandera de Dinamarca, tres si incluyo el gris.

No quería hacer algo con mucho colorido o algo complicado. Todo lo contrario, algo simple, con tipografía. Utilizando estas dos tipografías: Mellony dry brush y la Didot.

En este proyecto tipográfico, he diseñado varios objetos; Tazas, puntos de libros, fundas de móvil y un nuevo objeto que nunca había diseñado, un juego que lleva tiempo en nuestras vidas y que ya nadie lo recuerda; el Rubik.

Para las tazas y las fundas de móvil, diseñé dos: inglés y español y el otro en Danés. Para Los puntos de libro, diseñé dos diferentes y utilizando dos tipos de papel diferentes (Papel de acetato y cartulina), con las dos tipografías que he mencionado.

En el rubik y en los puntos de libro, miré en el mapa de Dinamarca, para buscar ciudades y las que escogí fueron: Copenhagen, Randers, Aalborg, Aarhus, Bornholm, Esbjerg (en los puntos de libro también esta Dinamarca en tres idiomas; Inglés (Denmark), Danés (Danmark) y Español (Dinamarca)).

Cómo es un trabajo sobre un país nórdico; Dinamarca, he utilizado en todo el proyecto, el blanco y el rojo, que es el color de la bandera.

For this project, I wanted to do something simple with two colors (white and red), like the Danish flag, three if I include gray.

I did not want to do something with a lot of color or something complicated. On the contrary, something simple, with typography. Using these two types: Mellony dry brush and Didot.

In this typographic project, I have designed several objects; Cups, bookmarks, cell phone cases and a new object that I had never designed, a game that takes time in our lives and nobody remembers; the Rubik.

For cups and mobile phone cases, I designed two: English and Spanish and the other in Danish. For book points, I designed two different ones using two different types of paper (acetate paper and cardboard), with the two typefaces that I mentioned.

In rubik and in bookmarks, I looked at the map of Denmark, to look for cities and those I chose were: Copenhagen, Randers, Aalborg, Aarhus, Bornholm, Esbjerg (in the book points there is also Denmark in three languages; English (Denmark), Danish (Danmark) and Spanish (Dinamarca)).

error: Content is protected !!