Em van demanar que dissenyés un flyer per a la discoteca Bubblic Bar, situada a Barcelona (Espanya).
Els flyers sempre estan ple i jo volia fer alguna cosa sense que estigués recarregat, però que alhora, al client li agradés.

El fons és de color negre, i amb una Opacitat el 32% (gairebé ni es percep), darrere de la foto de l’artista, hi ha el volum de la música. A la part superior esquerra, hi ha el nom i el tipus de música que sol posar com a DJ i en la part superior dreta, el logotip de la discoteca. A la part superior esquerra a la part inferior aquesta les xarxes socials del Bubblic Bar Barcelona ia sobre, la data en què actuava. Les dues tipografies que he utilitzat són: Quantum Normal i l’Helvètica, utilitzant el color del logo.

A la part central del flyer, aquesta la foto de l’artista dins d’una circumferència, perquè era el que volia que es veiés primer. A sota de la foto, està un vector de la professió: DJ i al costat del vector, utilitzant els colors del logo del bar, en una circumferència amb el contorn del color del logo el mapa on està situat Bubblic Bar, amb la direcció del carrer .

Me pidieron que diseñara un flyer para la discoteca Bubblic Bar, situada en Barcelona (España).
Los flyers siempre están repleto y yo quería hacer algo sin que estubiera recargado, pero que a la vez, al cliente le gustara.

El fondo es de color negro, y con una Opacidad del 32% (casi ni se percibe), detrás de la foto del artista, eEl fondo es de color negro, y con una Opacidad del 32% (casi ni se percibe), detrás de la foto del artista, está el volúmen de la música. En la parte superior izquerda, esta el nombre y el tipo de música que suele poner como DJ y en la parte superior derecha, el logo de la discoteca. En la parte superior izquierda en la parte inferior esta las redes sociales del Bubblic Bar Barcelona y encima, la fecha en que actuaba. Las dos tipografías que he utilizado son: Quantum Normal y la Helvética, utilizando el color del logo.

En la parte central del flyer, esta la foto del artista dentro de una circunferéncia, porque era lo que quería que se viera primero. Debajo de la foto, está un vector de la profesión: DJ y junto al vector, utilizando los colores del logo del bar, en una circunferéncia con el contorno del color del logo el mapa donde está situado Bubblic Bar, con la dirección de la calle.

They asked me to design a flyer for the Bubblic Bar disco, located in Barcelona (Spain).
The flyers are always full and I wanted to do something without being overloaded, but at the same time, the client would like it.

The background is black, and with an Opacity of 32% (almost not perceived), behind the artist’s photo, is the volume of the music. In the upper left part, there is the name and type of music that is usually put on as a DJ and in the upper right part, the logo of the disco. In the upper left at the bottom is the social networks Bubblic Bar Barcelona and above, the date on which he acted. The two types I have used are: Quantum Normal and Helvetica, using the color of the logo.

In the central part of the flyer, there is the photo of the artist within a circle, because it was what he wanted to see first. Below the photo, there is a vector of the profession: DJ and next to the vector, using the colors of the logo of the bar, in a circumferrence with the outline of the color of the logo the map where Bubblic Bar is located, with the address of the street .

error: Content is protected !!