Normalment quan vam celebrar un aniversari, moltes vegades no hi ha una temàtica. Una client que li va agradar molt la pel·lícula EL GRAN GATSBY, em va demanar que li dissenyés: la invitació amb el sobre, un punt de llibre amb un sobre (un obsequi), un caixa perquè els convidats poguessin signar, dues caixes, i la borsa. Gatsby està ambientada en els anys vint, així que havia de donar-li tocs d’aquesta dècada i alhora un toc actual, ja que en l’època dels vint hi havia molt luxe i l’ostentació dels daurats.
Els anys 20, és la dècada que comprèn des de l’1 de gener de 1920 i el 31 de desembre de 1929. Després del final de la Primera Guerra Mundial, es va instituir la Societat de Nacions, que va néixer amb la finalitat d’evitar que un conflicte d’aquesta magnitud tornés a repetir-se.

Aquells daurats anys 20. Les flappers fumaven, bevien, conduïen automòbils, passaven nits divertint-se en clubs de jazz i s’havien alliberat de la tirania de la cotilla, mostrant els genolls amb siluetes soltes i masculines. De fet, van substituir la moda de l’època, basada en enormes barrets i cabelleres llargues, pel barret de campana ajustat al cap i el bob cut.

Però aquest estil no quedava allà. Van ser les primeres a introduir el maquillatge, que usaven en excés, i complementaven els seus vestits de plomes i serrells, -vestits inspirats en l’Art deco- amb moltes joies, especialment llarguíssims collarets de perles i ornaments per al cap: casquets, diademes, turbants, entre d’altres.

Es tractava d’un moment en què la dona s’incorporava al treball, a poc a poc durant la I Guerra Mundial, i després amb major massivitat en la postguerra, propiciant així un procés de transformació civil i cultural. No volien vestir-se amb vestimenta masculina, però adornaven de manera pomposa seus vestits de tall recte i fins als genolls.
Així neixen les IT girls, joves magnètiques que tenen «això», un plus que les fa atractives a tothom. No obstant això, la flapper més coneguda i reivindicada per la història és Coco Chanel, no només pel seu estil de vida, sinó essencialment per la revolució que van implicar els seus dissenys.

Els colors neutrals i els tons pastissos, a més d’una preponderància del negre, van aparèixer en els vestits de la dissenyadora francesa, als quals decorava amb brodats per donar-los un toc de luxe i sofisticació a siluetes confortables i modernes. Va ser en 1926 quan Coco va crear el little black dress, tot un símbol de la moda actual i la influència del flapper style fins als nostres dies.

Normalmente cuando celebramos un cumpleaños, muchas veces no hay una temática. Una cliente que le gusto mucho la película EL GRAN GATSBY, me pidió que le diseñara: la invitación con el sobre, un punto de libro con un sobre (un obsequio), un caja para que los invitados pudieran firmar, dos cajas, y la bolsa. Gatsby está ambientada en los años veinte, así que tenía que darle toques de esa década y a la vez un toque actual, ya que en la época de los veinte había mucho lujo y la ostentación de los dorados.
Los años 20, es la década que comprende desde el 1 de enero de 1920 y el 31 de diciembre de 1929. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, se instituyó la Sociedad de Naciones, que nació con el fin de evitar que un conflicto de esa magnitud volviese a repetirse.

Aquellos dorados años 20. Las flappers fumaban, bebían, conducían automóviles, pasaban noches divirtiéndose en clubes de jazz y se habían liberado de la tiranía del corsé, mostrando las rodillas con siluetas sueltas y masculinas. De hecho, sustituyeron la moda de la época, basada en enormes sombreros y melenas largas, por el sombrero cloche ajustado en la cabeza y el bob cut.

Pero este estilo no quedaba allí. Fueron las primeras en introducir el maquillaje, que usaban en exceso, y complementaban sus atuendos de plumas y flecos, -vestidos inspirados en el Art Decó- con muchas joyas, en especial larguísimos collares de perlas y adornos para la cabeza: casquetes, diademas, turbantes, entre otros.

Se trataba de un momento en que la mujer se incorporaba al trabajo, poco a poco durante la I Guerra Mundial, y luego con mayor masividad en la posguerra, propiciando así un proceso de transformación civil y cultural. No querían vestirse con vestimenta masculina, pero adornaban de manera pomposa sus vestidos de corte recto y hasta las rodillas.
Así nacen las IT girls, jóvenes magnéticas que tienen “eso”, un plus que las hace atractivas a todo el mundo. Sin embargo, la flapper más conocida y reivindicada por la historia es Coco Chanel, no sólo por su estilo de vida, sino esencialmente por la revolución que implicaron sus diseños.

Los colores neutrales y los tonos pasteles, además de una preponderancia del negro, aparecieron en los vestidos de la diseñadora francesa, a los que decoraba con bordados para darles un toque de lujo y sofisticación a siluetas confortables y modernas. Fue en 1926 cuando Coco creó el little black dress, todo un símbolo de la moda actual y la influencia del flapper style hasta nuestros días.

Usually when we celebrate a birthday, there is often no theme. A client who was very fond of the movie THE GREAT GATSBY, asked me to design her: the invitation with the envelope, a book point with an envelope (a gift), a box for guests to sign, two boxes, and bag. Gatsby is set in the twenties, so I had to give touches of that decade and at the same time a touch today, since in the twenties there was much luxury and ostentation of golds.
The 1920s are the decade that comprises from January 1, 1920 and December 31, 1929. After the end of World War I, the League of Nations was established, which was born in order to prevent a conflict of that magnitude was repeated again.

Those golden years. The flappers smoked, drank, drove cars, spent nights having fun in jazz clubs, and freed themselves from the tyranny of the corset, showing their knees with loose, masculine silhouettes. In fact, they replaced the fashion of the time, based on huge hats and long hair, for the head cloche and bob cut.

But this style was not there. They were the first to introduce the make-up, which they used in excess, and complemented their feather and fringe outfits, – Art Deco inspired dresses – with many jewels, especially long pearl necklaces and head ornaments: Turbans, among others.

It was a time when women joined work, little by little during World War I, and then with greater massiveness in the postwar period, thus fostering a process of civil and cultural transformation. They did not want to dress in men’s clothing, but adorned pompously their straight-cut and knee-length dresses.
This is how IT girls are born, young girls with «that», a plus that makes them attractive to everyone. However, the most famous and claimed flapper by history is Coco Chanel, not only for its lifestyle, but essentially for the revolution that implied its designs.

Neutral colors and pastel tones, in addition to a preponderance of black, appeared in the dresses of the French designer, who decorated with embroidery to give a touch of luxury and sophistication to comfortable and modern silhouettes. It was in 1926 that Coco created the little black dress, a symbol of current fashion and the influence of flapper style to this day.

error: Content is protected !!