Helvètica, una tipografia sans-serif que a molts dissenyadors els agrada molt utilitzar.

Helvètica (també coneguda com Neue Haas Grotesk, Helvetica i últimament expandida a Neue Helvetica) és una família tipogràfica desenvolupada per Max Miedinger conjuntament amb Edouard Hoffmann el 1957 per a la fosa de tipografies Haas’sche Schriftgießerei (també coneguda com «Haas») de Basilea , Suïssa. El seu disseny està basat en una anterior tipografia anomenada Berthold Akzidenz Grotesk que data de 1896. La tipografia, originalment titulada Neue Haas Grotesk, és d’estil senzill i del tipus sans serif o sense rematades (Classif. Vox: Lineale B Neo-Grotesque). Es va tornar immensament popular a finals dels anys 1960 i durant els anys 1970, a causa de la seva enorme influència dins de l’anomenat «Estil Tipogràfic Internacional» (particularment en identitats corporatives), una de les més importants corrents modernistes del segle XX.

He utilitzat dos tipus de Helvetica: Helvetica Neue i Helvetica.
En aquest projecte he inclòs dos objectes que mai he dissenyat: uns imants i safates. Aquests dos objectes estan acompanyats per uns punts de llibre, una samarreta i punts de llibre.

Per a les safates, volia alguna cosa resistent i funcional. Així que vaig pensar en el metacrilator, molt més resistent que el vidre. Vaig dissenyar dos vinils amb les dues tipografies del projecte.

Els imants, em vaig inspirar en els ruscs de les abelles, en la forma de pentàgon (cinc costats). Utilitzant quatre colors: blau, daurat, blanc i negre, els mateixos colors que en els punts de llibre.

En els imants a diferència dels punts de llibre, cada estil de la tipografía està un a cada iman, i així poder fer la teva pròpia rusc barrejant l’Helvètica i l’Helvètica Neue i barrejant colors.

Helvética, una tipografía sans-serif que a muchos diseñadores les gusta mucho utilizar.

Helvética (también conocida como Neue Haas Grotesk, Helvetica y últimamente expandida a Neue Helvetica) es una familia tipográfica desarrollada por Max Miedinger conjuntamente con Edouard Hoffmann en 1957 para la fundición de tipografías Haas’sche Schriftgießerei (también conocida como «Haas») de Basilea, Suiza. Su diseño está basado en una anterior tipografía llamada Berthold Akzidenz Grotesk que data de 1896. La tipografía, originalmente titulada Neue Haas Grotesk, es de estilo sencillo y del tipo sans serif o sin remates (Clasif. Vox: Lineale B Neo-Grotesque). Se volvió inmensamente popular a fines de los años 1960 y durante los años 1970, debido a su enorme influencia dentro del llamado «Estilo Tipográfico Internacional» (particularmente en identidades corporativas), una de las más importantes corrientes modernistas del siglo XX.

He utilizado dos tipos de Helvética: Helvética Neue y Helvética.
En este proyecto he incluido dos objetos que nunca he diseñado: unos imanes y bandejas. Estos dos objetos estan acompañados por unos puntos de libro, una camiseta y puntos de libro.

Para las bandejas, quería algo resistente y funcional. Así que pense en el metacrilator, mucho más resistente que el cristal. Diseñé dos vinilos con las dos tipografías del proyecto.

Los imanes, me inspiré en las colmenas de las abejas, en la forma de pentágono (cinco lados). Utilizando cuatro colores: azul, dorado, blanco y negro, los mismos colores que en los puntos de libro. 

En los imanes a diferencia de los puntos de libro, cada estilo de la tipografía esta  uno en cada iman, y así poder hacer tu própia colmena mezclando la Helvética y la Helvética Neue y mezclando colores.

 

Helvetica, a sans-serif typeface that many designers like to use.

Helvetica (also known as Neue Haas Grotesk, Helvetica and later expanded to Neue Helvetica) is a typographic family developed by Max Miedinger together with Edouard Hoffmann in 1957 for the founding of Haas’sche Schriftgießerei (also known as Haas) , Switzerland. Its design is based on an earlier typography called Berthold Akzidenz Grotesk that dates from 1896. The typography, originally titled Neue Haas Grotesk, is of simple style and of the type sans serif or without ends (Clasif Vox: Lineale B Neo-Grotesque). It became immensely popular in the late 1960s and 1970s because of its enormous influence within the so-called «International Typographic Style» (particularly in corporate identities), one of the most important modernist currents of the twentieth century.
I have used two types of Helvetica: Helvetica Neue and Helvetica.
In this project I have included two objects that I have never designed: magnets and trays. These two objects are accompanied by book points, a T-shirt and bookmakers.

For the trays, I wanted something sturdy and functional. So I thought of the methacrylator, much tougher than glass. I designed two vinyls with the two typographies of the project.

The magnets, I was inspired by the hives of the bees, in the form of pentagon (five sides). Using four colors: blue, gold, white and black, the same colors as in the bookmakers.

In magnets as opposed to book points, each typography style is one in each magnet, so you can make your own hive by mixing the Helvetica and Helvetica Neue and mixing colors.