La cultura del Japó sempre m’ha cridat l’atenció.

Història, cultura, idioma, escriptura i elements menys profunds com vestimenta, gastronomia, etc, m’aporten tot un món de rigor i color allunyats i complementaris de la nostra cultura occidental. I evidentment sense deixar de fer un profunda al·lusió als seus proverbis.

La cultura de Japón siempre me ha llamado la atención.

Historia, cultura, idioma, escritura y elementos menos profundos como vestimenta, gastronomía, etc, me aportan todo un mundo de rigor y color alejados y complementarios de nuestra cultura occidental. Y evidentemente sin dejar de hacer un profunda alusión a sus proverbios.

Japanese culture has always caught my attention.

History, culture, language, writing and shallower items such as clothing, food, etc, bring me a world of rigor and color away and complementary of our western culture. And evidently still make a profound allusion to their proverbs.

error: Content is protected !!