En aquest projecte no només ensenyo el treball final, si no algunes fotos del procés.

Perquè no tenir un llum diferent? Sempre anem al supermercat o una botiga a comprar i sempre són iguals. En aquest projecte he barrejat la tipografia i el disseny d’interior.
Quan vaig començar a crear aquest projecte, vaig tenir molt clar quin seria la seva funció, però em va costar decidir que tipografia podria utilitzar per després retallar-sense problemes. Estava clar, que havia de ser un tipus de lletra de pal sec, així que em vaig decantar per una que m’agrada molt: l’Helvètica.

Quan ja tenia clar la tipografia, només quedava una pregunta: Que paraules puc utilitzar? En aquesta ocasió i com molts altres projectes (ja que són mostres), utilitzo paraules que signifiquen alguna cosa en la meva vida personal i professional. Vaig començar a escibir un llistat. Quan ja vaig tenir prou, vaig començar a escriure-les en un cos de lletra 80 i traçant les lletres per poder modificar-les sense que tuveran molt espai entre elles o fins i tot sense deixar espai (així poder tallar més fàcilment).

A poc a poc i durant dies i moltes hores, vaig anar tallant, fins que només va quedar les paraules. Com en negre no em convencia i en espais petits és molt fosc, vaig decidir pintar-lo de blanc mat.

Per les nit queda preciós quan s’encén una espelma o una bombeta i les paraules queden il·luminades a la taula o les parets.

En este proyecto no sólo enseño el trabajo final, si no algunas fotos del proceso.

Porque no tener una lámpara diferente? Siempre vamos al supermercado o una tienda a comprar y siempre son iguales. En este proyecto he mezclado la tipografía y el diseño de interior.
Cuando empecé a crear este proyecto, tuve muy claro cual sería su función, pero me costó decidir que tipografía podría utilizar para luego recortarlo sin problemas. Estaba claro, que tenía que ser un tipo de letra de palo seco, así que me decanté por una que me gusta mucho: la Helvética.

Cuando ya tenía claro la tipografía, solo quedaba una pregunta: Que palabras puedo utilizar? En esta ocasión y como muchos otros proyectos (ya que son muestras), utilizo palabras que significan algo en mi vida personal y profesional. Empezé a escibir un listado. Cuando ya tuve suficientes, empecé a escribirlas en un cuerpo de letra 80 y trazando las letras para poder modificarlas sin que tuveran mucho espacio entre ellas o incluso sin dejar espacio (así poder cortar más facilmente).

Poco a poco y durante días y muchas horas, fui cortando, hasta que sólo quedo las palabras. COmo en negro no me convencia y en espacios pequeños es muy oscuro, decidí pintarlo de blanco mate.

Por las noche queda precioso cuando se enciende una vela o una bombilla y las palabras quedan iluminadas en la mesa o paredes.

In this project I not only teach the final work, but also some photos of the process.

Why not have a different lamp? We always go to the supermarket or a shop to buy and they are always the same. In this project I have mixed typography and interior design.
When I started to create this project, I was very clear what its function would be, but I had a hard time deciding what typography I could use and then trim it without problems. It was clear, it had to be a dry stick type, so I opted for one that I really like: Helvetica.

When the typography was clear, there was only one question: What words can I use? On this occasion and like many other projects (since they are samples), I use words that mean something in my personal and professional life. I started to write a listing. When I had enough, I began to write them in a body of letter 80 and drawing the letters to be able to modify them without having much space between them or even without leaving space (thus being able to cut more easily).

Little by little and for days and many hours, I cut, until only the words remained. Because in black it did not convince me and in small spaces it is very dark, I decided to paint it of matte white.

At night it is beautiful when a candle or a light bulb is lit and the words are illuminated on the table or on the walls.