Logo creat per a un projecte de final de curs per a Sara, una estudiant de Disseny de Moda. Per crear aquest logo, ella volia una papallona. Les papallones són un símbol universal de transformació i evolució en la vida. Aquest procés de metamorfosi que les fa ser capaços de passar, d’arrossegar-se a la terra a tancar-se dins d’un capoll, per després poder volar lliures. Tots els éssers humans lluiten per transformar la seva vida i evolucionar com una papallona. Pel color de la papallona, es va estar fent proves de color: rosa, blau, verd, vermell, groc, taronja … .. Cap d’aquests colors era el perfecte. Fins que va arribar el color daurat, utilitzant un Pantone Metal·litzat: PANTONE 8365C. La tipografia, volia que fos el més semblant a una tipografia de moda.

Logo creado para un proyecto de final de curso para Sara, una estudiante de Diseño de Moda.  Para crear este logo, ella quería una mariposa. Las mariposas son un símbolo universal de transformación y evolución en la vida. Este proceso de metamorfosis que las hace ser capaces de pasar, de arrastrarse a la tierra a encerrarse dentro de un capullo, para luego poder volar libres. Todos los seres humanos luchan por transformar su vida y evolucionar como una mariposa. Para el color de la mariposa, se estuvo haciendo pruebas de color: rosa, azul, verde, rojo, amarillo, naranja….. Ninguno de estos colores era el perfecto. Hasta que llegó el color dorado, utilizando un Pantone Metalizado: PANTONE 8365C. La tipografía, quería que fuera lo más parecido a una tipografía de moda.

Logo created for a final course project for Sara, a student of Fashion Design. To create this logo, she wanted a butterfly. Butterflies are a universal symbol of transformation and evolution in life. This process of metamorphosis that makes them able to pass, to crawl to land enclosed within a cocoon, and then to fly free. All human beings struggle to transform their lives and evolve as a butterfly. For color butterfly, it was auditioning color: pink, blue, green, red, yellow, orange … .. None of these colors was perfect. Until came the golden color, using a Pantone Metallic: PANTONE 8365C. Typography, wanted it to be the closest thing to a trendy typeface.

error: Content is protected !!