Qui mai ha perdut alguna peça? Amb aquest tangram ja no perdràs cap peça, ja que aquesta magnetitzat.
El Tangram és un joc xinès molt antic, que consisteix a formar siluetes de figures amb les set peces donades sense solaparlas. Les 7 peces, anomenades «Tans», són les següents:

5 triangles, dos construïts amb la diagonal principal de la mateixa mida, els dos petits de la franja central també són de la mateixa mida.
1 quadrat
1 paral o romboide
Normalment els «Tans» es guarden formant un quadrat.

Existeixen diverses versions sobre l’origen del mot Tangram, una de les més acceptades compte que la paraula la va inventar un anglès unint el vocable cantonès «tang» que significa xinès, amb el vocable llatí «gram» que significa escrit o gràfic. Una altra versió diu que l’origen del joc es remunta als anys 618 a 907 nostra era, època en la qual va regnar a la Xina la dinastia Tang d’on es derivaria el seu nom.
El Tangram és un trencaclosques que està compost per 7 peces: un paral (romboide), un quadrat i 5 triangles. L’objectiu d’aquest joc és crear figures utilitzant els 7 peces. Les peces han de tocar però no superponerse.El Tangram es va originar molt possiblement a partir del joc de mobles yanjitu durant la Dinastia Song. Segons els registres històrics xinesos, aquests mobles estaven formats originalment per un joc de 6 taules rectangulars. Més endavant es va agregar una taula triangular i les persones podien acomodar les taules de manera que formessin una gran taula quadrada. Va haver-hi una altra variació més endavant, durant la dinastia Ming, i una mica més tard va ser quan es va convertir en un joc.

Hi ha una llegenda que diu que un servent d’un emperador xinès portava un mosaic de ceràmica, molt car i fràgil, i va ensopegar trencant en trossos. Desesperat, el servent va tractar de formar de nou el mosaic en forma quadrada però no va poder. No obstant això, es va adonar que podia formar moltes altres figures amb els trossos.

No se sap amb certesa qui va inventar el joc ni quan, doncs les primeres publicacions xineses en què apareix són del segle XVIII, i llavors el joc era ja molt conegut a diversos països. A la Xina, el Tangram era molt popular i es considerava un joc per a dones i nens.

A partir del segle XVIII, es van publicar a Amèrica i Europa diverses traduccions de llibres xinesos en els quals s’explicaven les regles del Tangram, el joc era anomenat «el trencaclosques xinès» i es va tornar tan popular que el jugaven nens i adults, persones comunes i personalitats del món de les ciències i les arts; el tangram s’havia convertit en una diversió universal. Napoleó Bonaparte es va convertir en un veritable especialista en Tangram des del seu exili a l’illa de Santa Elena.

Avui en dia, el Tangram s’usa com a entreteniment, en psicologia, en educació física, en disseny, en filosofia i particularment en pedagogia. A l’àrea d’ensenyament de les matemàtiques el Tangram s’empra per introduir conceptes de geometria plana, i per promoure el desenvolupament de capacitats psicomotrius i intel·lectuals dels infants, ja que permet lligar de manera lúdica la manipulació concreta de materials amb la formació d’idees abstractas.

Per a aquest projecte, em vaig adonar que a part que es perden les peces, solen ser molt petites, així que vaig dissenyar unes que fossin més grans.

És un joc per a totes les edats. Es pot juegar arreu metal·litzat (nevera, placa metàl·lica, fins i tot al capó del cotxe ……..).

Per no haver de buscar per internet figures de Tangram, he dissenyat un llibre, amb figures humanes, animals i objectes.

Quién nunca ha perdido alguna pieza? Con este tangram ya no perderás ninguna pieza, ya que esta magnetizado.
El Tangram es un juego chino muy antiguo, que consiste en formar siluetas de figuras con las siete piezas dadas sin solaparlas. Las 7 piezas, llamadas «Tans», son las siguientes:

5 triángulos, dos construidos con la diagonal principal del mismo tamaño, los dos pequeños de la franja central también son del mismo tamaño.
1 cuadrado
1 paralelogramo o romboide
Normalmente los «Tans» se guardan formando un cuadrado.

Existen varias versiones sobre el origen de la palabra Tangram, una de las más aceptadas cuenta que la palabra la inventó un inglés uniendo el vocablo cantonés «tang» que significa chino, con el vocablo latino «grama» que significa escrito o gráfico. Otra versión dice que el origen del juego se remonta a los años 618 a 907 de nuestra era, época en la que reinó en China la dinastía Tang de donde se derivaría su nombre.
El Tangram es un rompecabezas que está compuesto por 7 piezas: un paralelogramo (romboide), un cuadrado y 5 triángulos. El objetivo de este juego es crear figuras utilizando las 7 piezas. Las piezas deben tocarse pero no superponerse.El Tangram se originó muy posiblemente a partir del juego de muebles yanjitu durante la Dinastía Song. Según los registros históricos chinos, estos muebles estaban formados originalmente por un juego de 6 mesas rectangulares. Más adelante se agregó una mesa triangular y las personas podían acomodar las mesas de manera que formaran una gran mesa cuadrada. Hubo otra variación más adelante, durante la dinastía Ming, y un poco más tarde fue cuando se convirtió en un juego.

Hay una leyenda que dice que un sirviente de un emperador chino llevaba un mosaico de cerámica, muy caro y frágil, y tropezó rompiéndolo en pedazos. Desesperado, el sirviente trató de formar de nuevo el mosaico en forma cuadrada pero no pudo. Sin embargo, se dio cuenta de que podía formar muchas otras figuras con los pedazos.

No se sabe con certeza quién inventó el juego ni cuándo, pues las primeras publicaciones chinas en la que aparece son del siglo XVIII, y entonces el juego era ya muy conocido en varios países. En China, el Tangram era muy popular y se consideraba un juego para mujeres y niños.

A partir del siglo XVIII, se publicaron en América y Europa varias traducciones de libros chinos en los que se explicaban las reglas del Tangram, el juego era llamado «el rompecabezas chino» y se volvió tan popular que lo jugaban niños y adultos, personas comunes y personalidades del mundo de las ciencias y las artes; el tangram se había convertido en una diversión universal. Napoleón Bonaparte se convirtió en un verdadero especialista en Tangram desde su exilio en la isla de Santa Elena.

Hoy en día, el Tangram se usa como entretenimiento, en psicología, en educación física, en diseño, en filosofía y particularmente en pedagogía. En el área de enseñanza de las matemáticas el Tangram se emplea para introducir conceptos de geometría plana, y para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales de los niños, pues permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con la formación de ideas abstractas.

Para este proyecto, me dí cuenta de que a parte que se pierden las piezas, suelen ser muy pequeñas, así que diseñé unas que fueran más grandes.

Es un juego para todas las edades. Se puede juegar en cualquier parte metalizado (nevera, placa metálica, incluso en el capó del coche……..).

Para no tener que buscar por internet figuras de Tangram, he diseñado un libro, con figuras humanas, animales y objetos.

Who has never lost a piece? With this tangram you will not lose any piece, since it is magnetized.
The Tangram is a very old Chinese game, which consists of forming silhouettes of figures with the seven pieces given without overlapping them. The 7 pieces, called «Tans», are the following:

5 triangles, two constructed with the main diagonal of the same size, the two small ones of the central strip are also of the same size.
1 square
1 parallelogram or rhomboid
Usually the «Tans» are saved by forming a square.

There are several versions on the origin of the word Tangram, one of the most accepted counts that the word invented an English uniting the Cantonese word «tang» that means Chinese, with the Latin word «grama» that means written or graphic. Another version says that the origin of the game dates back to the years 618 to 907 of our era, when the Tang Dynasty reigned in China from which its name would be derived.
The Tangram is a puzzle that is composed of 7 pieces: a parallelogram (rhomboid), a square and 5 triangles. The objective of this game is to create figures using the 7 pieces. The pieces should be touched but not overlapped. The Tangram originated quite possibly from the yanjitu furniture set during the Song Dynasty. According to Chinese historical records, these furniture were originally formed by a set of 6 rectangular tables. A triangular table was added later, and people could accommodate the tables so that they formed a large square table. There was another variation later, during the Ming Dynasty, and a little later was when it became a game.

There is a legend that a servant of a Chinese emperor wore a very expensive and fragile ceramic mosaic, and he stumbled and broke it into pieces. Desperate, the servant tried to form the mosaic again square but could not. However, he realized that he could form many other figures with the pieces.

It is not known with certainty who invented the game or when, since the first Chinese publications in which it appears are of the eighteenth century, and then the game was already well known in several countries. In China, the Tangram was very popular and was considered a game for women and children.

From the eighteenth century onwards, various translations of Chinese books explaining the rules of the Tangram were published in America and Europe, the game was called «the Chinese puzzle» and became so popular that children and adults, ordinary people and personalities from the world of science and the arts; the tangram had become a universal fun. Napoleon Bonaparte became a true specialist in Tangram since his exile on the island of St. Helena.

Today, Tangram is used as entertainment, in psychology, in physical education, in design, in philosophy and particularly in pedagogy. In the area of mathematics teaching, Tangram is used to introduce concepts of flat geometry and to promote the development of psychomotor and intellectual abilities of children, as it allows to playfully link the concrete manipulation of materials with the formation of abstract ideas .

For this project, I realized that apart from missing pieces, they are usually very small, so I designed some that were bigger.

It is a game for all ages. It can be played anywhere metallic (refrigerator, metal plate, even on the hood of the car ……..).

In order not to have to search Tangram figures online, I have designed a book, with human figures, animals and objects.

error: Content is protected !!