Al gener de 1947 sorprendria al món presentant davant la Societat Òptica Nord-americana la primera fotografia instantània: una càmera que revelava i positivaba la imatge en tan sol 60 segons. Aquest invent es convertiria en el vaixell insígnia de l’empresa fins a l’aparició de la fotografia digital.

Les Polaroid formen part de la nostra cultura general. Si no vam tenir una per la comunió, la va tenir el nostre cosí, el nostre veí o el nostre millor amic. Nosaltres vam ser els reis del selfie amb ella fa ja alguns anys. Només que, com ens costava gran part de la nostra paga setmanal, ens fèiem un selfie al mes.
Després van aparèixer les primeres digitals, una cosa gairebé impossible de somiar però que es va fer realitat, i quan van aparèixer els primers telèfons mòbils amb càmera tots ens convertim en fotògrafs, en els reis de l’autoretrat, en creadors imparables de contingut visual per a les xarxes socials, blocs , webs, etcètera.
En plena expansió digital, el format analògic en general es va ressentir perillosament arribant en alguns casos a desaparèixer (encara que molts rodets resisteixen, també n’hi ha que tristament mai tornaran). Una marca en patir aquestes terribles conseqüències va ser Polaroid, que simplement va haver de deixar de fabricar rodets, i per un temps va semblar que havíem de dir-li adéu per sempre.

Aquest projecte consta de tres parts: ciutats, projectes i tipografia.
Ciutats, són viatges que he realitzat o viatges que vull fer en un futur.
Projectes, he volgut agrair d’alguna manera, a la gent que li ha donat «M’agrades» a Instagram, a les fotografies de projectes que estaven en procés o ja finalitzats.
Tipografia, utilitzant paraules que per a mi han anat marcandome el camí o paraules que per a mi tenen un sentit.

He volgut retre homenaje a les fotografies polaroid.

En enero de 1947 asombraría al mundo presentando ante la Sociedad Óptica Estadounidense la primera fotografía instantánea: una cámara que revelaba y positivaba la imagen en tan solo 60 segundos. Este invento se convertiría en el buque insignia de la empresa hasta la aparición de la fotografía digital.

Las Polaroid forman parte de nuestra cultura general. Si no tuvimos una por la comunión, la tuvo nuestro primo, nuestro vecino o nuestro mejor amigo. Nosotros fuimos los reyes del selfie con ella hace ya algunos años. Sólo que, como nos costaba gran parte de nuestra paga semanal, nos hacíamos un selfie al mes.
Luego aparecieron las primeras digitales, algo casi imposible de soñar pero que se hizo realidad, y cuando aparecieron los primeros teléfonos móviles con cámara todos nos convertimos en fotógrafos, en los reyes del autorretrato, en creadores imparables de contenido visual para las redes sociales, blogs, webs, etcétera.
En pleno auge digital, el formato analógico en general se resintió peligrosamente llegando en algunos casos a desaparecer (aunque muchos carretes resisten, también los hay que tristemente nunca volverán). Una marca en sufrir estas terribles consecuencias fue Polaroid, que simplemente tuvo que dejar de fabricar carretes, y por un tiempo pareció que debíamos decirle adiós para siempre.

Este proyecto consta de tres partes: ciudades, proyectos y tipografía.
Ciudades, són viajes que he realizado o viajes que quiero realizar en un futuro.
Proyectos, he querido agradecer de alguna manera, a la gente que le ha dado «Me gustas» en Instagram, a las fotografías de proyectos que estaban en proceso o ya finalizados.
Tipografía, utilizando palabras que para mí han ido marcandome el camino o palabras que para mí tienen un sentido.

He querido rendir homenje a las fotografías polaroid.

In January of 1947 it would astonish to the world presenting before the American Optical Society the first instant photograph: a camera that revealed and positivaba the image in only 60 seconds. This invention would become the flagship of the company until the appearance of digital photography.

Polaroids are part of our general culture. If we did not have one for the communion, it had our cousin, our neighbor or our best friend. We were the kings of selfie with her a few years ago. Only, because it cost us much of our weekly pay, we would do a selfie a month.
Then came the first digital, something almost impossible to dream but that came true, and when the first camera phones appeared we all became photographers, the kings of the self-portrait, unstoppable creators of visual content for social networks, blogs , Webs, and so on.
In the digital boom, the analog format generally suffered dangerously and in some cases disappeared (although many reels resist, there are also those that sadly will never return). One mark in suffering these terrible consequences was Polaroid, who simply had to stop making reels, and for a time it seemed that we should say goodbye forever.

This project has three parts: cities, projects and typography.
Cities, are trips that I have made or trips that I want to realize in the future.
Projects, I wanted to thank some people who have given «I like you» in Instagram, to the photographs of projects that were in process or already finished.
Typography, using words that have been marking the way for me or words that have a meaning for me.

I wanted to pay homage to the polaroid photographs.