Quan em van explicar que pintaven a les ovelles amb colors, no m’ho podia creure. Fins i tot vaig riure quan m’ho van explicar. En buscar informació i fotografies, em vaig adonar que no era broma i vaig pensar en fer un projecte colorit.

En aquest projecte vaig voler fer uns punts de llibre, imants, tassa i una samarreta. En aquest projecte volia incorporar alguna cosa nova, alguna cosa que mai hagués dissenyat: una funda de mòbil.

Per als punts de llibre i els imants, els volia fer d’una manera diferent, i així diferenciar-los. Per als punts de llibres, vaig pintar amb el mateix color de l’ovella, baixant la tonalitat del color, en canvi amb els imants vaig preferir pintar amb la mateixa tonalitat de l’ovella sense baixar la tonalitat del color, i així es veiés les potes, la cap, la cua i les orelles. He de dir, que una de les ovelles, és diferent, ja que també volia dir alguna cosa important en aquesta vida: se different.

A la vida cal ser diferent, sense tenir por de ser jutjat o criticat. No oblidis: has de ser diferent i no tinguis por.

Molt sovint els agricultors «pinten» les seves ovelles per identificar-les. En viatjar per Irlanda, veurà camps oberts, coberts d’herba verda i esquitxats d’ovelles. Aquestes pastures solen estar envoltats per murs de pedra o tanques de filferro i són compartits per múltiples agricultors. Quan arriba el moment de reclamar la propietat dels animals vagant per centenars d’acres, és fàcil identificar una ovella pintada a mida.

A més, durant la temporada d’aparellament, un moltó estarà equipat amb una bossa de tint al voltant del coll i el pit. Quan l’ariet muntanya a l’ovella, s’ha de dipositar una mica de tint a la part superior de l’ovella. D’aquesta manera, l’agricultor sap què ovelles han estat impregnades i les mou a un altre camp allunyat del moltó.

Cuando me contaron que pintaban a las ovejas con colores,no me lo podía creer. Incluso me reí cuando me lo explicaron. Al buscar información y fotografías, me di cuenta que no era broma y pense en hacer un proyecto colorido. 

En este proyecto quise hacer unos puntos de libro, imánes, taza y una camiseta. En este proyecto quería incorporar algo nuevo, algo que nunca hubiera diseñado: una funda de móvil.

Para los puntos de libro y los imánes, los quería hacer de una manera diferent, y así diferenciarlos. Para los puntos de libros, pinté con el mismo color de la oveja, bajando la tonalidad del color, en cambio con los imánes preferí pintar con la misma tonalidad de la oveja sin bajar la tonalidad del color, y así se viera las patas, la cabeza, la cola y las orejas. Tengo que decir, que una de las ovejas, es diferente, ya que también quería decir algo importante en esta vida: se diferente. 

En la vida hay que ser diferente, sin tener miedo a ser juzgado o criticado. No olvides: Se diferente y no tengas miedo. 

Muy a menudo los agricultores «pintan» sus ovejas para identificarlas. Al viajar por Irlanda, verá campos abiertos, cubiertos de hierba verde y salpicados de ovejas. Estos pastos suelen estar rodeados por muros de piedra o vallas de alambre y son compartidos por múltiples agricultores. Cuando llega el momento de reclamar la propiedad de los animales vagando por cientos de acres, es fácil identificar una oveja pintada a medida.

Además, durante la temporada de apareamiento, un carnero estará equipado con una bolsa de tinte alrededor del cuello y el pecho. Cuando el ariete monte a la oveja, se depositará un poco de tinte en la parte superior de la oveja. De esta manera, el agricultor sabe qué ovejas han sido impregnadas y las mueve a otro campo alejado del carnero.

When they told me they painted the sheep with colors, I could not believe it. I even laughed when they explained it to me. When looking for information and photographs, I realized that I was not kidding and I thought about doing a colorful project. 

In this project I wanted to make some bookmarks, magnets, a mug and a t-shirt. In this project I wanted to incorporate something new, something I would never have designed: a mobile phone case.

For the bookmarks and the magnets, I wanted to do them in a different way, and thus differentiate them. For the points of books, I painted with the same color of the sheep, lowering the tonality of the color, instead with the magnets I preferred to paint with the same tonality of the sheep without lowering the tonality of the color, and thus the legs, the head, tail and ears. I have to say, that one of the sheep, is different, since I also wanted to say something important in this life: be different. In life you have to be different, without being afraid of being judged or criticized.

Do not forget: Be different and do not be afraid.

Most often farmers “paint” their sheep for identification. When traveling around Ireland you’ll notice wide open fields blanketed in deep green grass and dotted with sheep. These pastures are usually enclosed by stone walls or wire fences and are shared by multiple farmers. When it comes time to claim ownership of the animals roaming around hundreds of acres, a customized painted sheep is easy to identify.

Also, during the mating season, a ram will be fitted with a bag of dye around its neck and chest. When the ram mounts the ewe a bit of dye will be deposited on the ewe’s upper back. This way, the farmer knows which ewes have been impregnated and moves them on to another field away from the ram. 

In this project I wanted to make some bookmarks, magnets, a mug and a t-shirt. I also wanted to make a mobile phone case, since it is something different and that I have not been able to design yet, but surely when I can, I will design it.

[/one_third_last]

error: Content is protected !!