Aquest projecte consisteix en el redissenyat del perfil gràfic d’un missatge tòpic.

La frase és en italià que significa: Sóc la dona de la teva vida …. Tot i que encara no ho sàpigues.

Selecciono la tipografia DK Insomniac, perquè té un traç fi i amb un matís de simplicitat elegant.

No utilitzo el color en la tipografia per remarcar aquesta simplicitat.

Este proyecto consiste en el rediseñado del  perfil gráfico de un mensaje tópico. 

La frase es en italiano que significa: Soy la mujer de tu vida…. Aunque aún no lo sepas.

Selecciono la tipografía DK Insomniac, porque tiene un trazo fino y con un matiz de simplicidad elegante.

No utilizo el color en la tipografía para remarcar esa simplicidad.

This project consists of the redesigned graphical profile of a topical message.

The phrase is in Italian that means: I am the woman of your life …. While still don’t know.

DK Insomniac select the font because it has a fine and elegant with a touch of simplicity stroke.

I don’t use color in typography to highlight that simplicity.

error: Content is protected !!