Fotre pot usar-se de diverses maneres i és potser l’única fotuda paraula que es pot posar en un altre fotut lloc i seguir tenint un fotut significat.

Amb aquesta frase he volgut demostrar, que la paraula COLLONS, no és una paraula malsonant.
Qui no ha dit alguna vegada: Collons, que mal temps fa / Collons! Aquest treball em portarà més temps del que pensava / Collons…. que pesat és aquest noi.
En aquesta ocasió he estampat a la part de darrere de la samarreta la paraula amb la frase i un caixa en negre amb la paraula i la frase en blanc.
La tipografia que he utilitzat és la Times New Roman, ja que és clàssica i eleganta, i per a una paraula que a molta gent li sembla malsonant, em va semblar adequada, per demostrar a través d’una tipografia, que no és una paraula que soni malament , encara que segons com la utilitzis.

Joder puede usarse de varias maneras y es quizás la única jodida palabra que se puede poner en otro jodido lugar y seguir teniendo un jodido significado.

Con esta frase he querido demostrar, que la palabra JODER, no es una palabra malsonante.
Quien no ha dicho alguna vez: Joder, que mal tiempo hace / Joder! Este trabajo me va ha llevar más tiempo de lo que pensaba / Joder….que pesado es este chico.
En esta ocasión he estampado en la parte de atrás de la camiseta la palabra con la frase y un caja en negro con la palabra y la frase en blanco.
La tipografía que he utilizado es la Times New Roman, ya que es clássica y eleganta, y para una palabra que a mucha gente le parece malsonante, me pareció adecuada, para demostrar a través de una tipografía, que no es una palabra que suene mal, aunque según como la utilices.

Fuck can be used in many ways and is probably the only fucking word that can be put every fuckingwhere and still make fucking sense. Fuckers.

With this phrase I wanted to show that the word FUCK is not a bad word.
Who has not said ever: Fuck, what bad weather does / Fuck! This job is going to take me longer than I thought / Fuck …. how heavy is this guy.
On this occasion I have printed on the back of the shirt the word with the phrase and a box in black with the word and the sentence in white.
The typography I have used is the Times New Roman, as it is classic and eleganta, and for a word that many people think is bad, I found it appropriate, to demonstrate through a typography, that it is not a word that sounds bad , although depending on how you use it.

error: Content is protected !!