El joc de la Oca. Qui no el coneix? Aquest és el joc de la oca, però en estil dissenyador gràfic. Sempre he vist tot tipus de jocs per a dissenyadors, però núnca he vist aquest joc. Així que un dia vaig començar a pensar quin tipus de joc de tota la vida, podia donar-li un gir i fer-ho diferent. Vaig començar a preguntar-me, que joc de taula podria canviar i com ho podria canviar. Com anteriorment ja havia fet el joc del Parxís (celebrat els cent anys del que The Beatles), vaig pensar en un altre joc familiar i va sortir La Oca. Vaig començar fent la base del tauler i col·locant les caselles amb els seus números. Em va costar trobar que elements havia de canviar: el pont, els daus, la calavera, l’oca, la presó …. Totes aquestes caselles són diferents a la resta, així que vaig haver de pensar en alguna cosa del Disseny Gràfic (La llibreta dels colors Pantone), com imatge de fons. Les altres caselles, sabia perfectament que és el qe anava a utilitzar com imatge: els programes d’Adobe i algunes eines que hi ha als propis programes.

Per facilitar les coses a les persones, vaig fer un manual amb els canvis de figures en diferents idiomes (estic començant a crear manuals amb altres idiomes).

Faig jocs personalitzats amb diferents temàtiques. Aquest cop, la temàtica era el meu ofici, Dissenyadora Gràfica.

El juego de La Oca. Quien no lo conoce? Este es el juego de La oca, pero en estilo diseñador gráfico. Siempre he visto todo tipo de juegos para diseñadores, pero núnca he visto este juego. Así que un día empecé a pensar que tipo de juego de toda la vida, podía darle un giro y hacerlo diferente. Empecé a preguntarme, que juego de mesa podría cambiar y cómo lo podría cambiar. Cómo anteriormente ya había echo el juego del Parchís (celebrado los cien años de lo The Beatles), pensé en otro juego familiar y salió La Oca. Empecé haciendo la base del tablero y colocando las casillas con sus números. Me costó encontrar que elementos tenía que cambiar: el puente, los dados, la calavera, la oca, la cárcel…. Todas estas casillas són diferentes al resto, así que tuve que pensar en algo del Diseño Gráfico (La libreta de los colores Pantone), cómo imagen de fondo. Las demás casillas, sabía perfectamente que es lo qe iba a utilizar como imágen: los programas de Adobe y algunas herramientas que hay en los própios programas.

Para facilitar las cosas a las personas, hice un manual con los cambios de figuras en diferentes idiomas (estoy empezando a crear manuales con otros idiomas).

Hago juegos personalizados con diferentes temáticas. Esta vez, la temática era mi oficio, Diseñadora Gráfica.

The goose game. Who does not know? This is the game of La Oca, but in graphic designer style. I have always seen all kinds of games for designers, but I have never seen this game. So one day I started to think what kind of game of a lifetime, I could turn it around and do it differently. I started to wonder, what board game could change and how I could change it. As previously I had done the game of Parcheesi (celebrated the hundred years of The Beatles), I thought of another family game and left La Oca. I started by making the base of the board and placing the boxes with their numbers. I found it difficult to find what elements had to change: the bridge, the dice, the skull, the goose, the prison … All these boxes are different from the rest, so I had to think about something about Graphic Design (The notebook of the Pantone colors), how background image. The other boxes, I knew exactly what I was going to use as an image: the Adobe programs and some tools that are in the same programs.

To make things easier for people, I made a manual with the changes of figures in different languages ​​(I’m starting to create manuals with other languages).

I make personalized games with different themes. This time, the theme was my trade, Graphic Designer.

error: Content is protected !!